ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 240,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง (2 ห้อง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 167,800 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง (3 ห้อง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 435,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (2 ชั้น 8 ห้อง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 1,640,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 1,541,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สปช.601/26 (3 หลัง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 149,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารสำนักงานครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 65,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอศิลปะ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 35,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 15,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารสหกรณ์โรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 40,000 บาท
เพิ่มเติม..