ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา    ตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่  15  มีนาคม  2457   โดยรองอำมาตย์โท  ขุนสารการคณิต  นายอำเภอผักปังเป็นผู้ก่อตั้ง  อาศัยศาลาการเปรียญวัดชัยชุมพล  บ้านเต่า  เป็นสถานที่เล่าเรียน มีชื่อว่า โรงเรียนวัดชัยชุมพล เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 และ 2  มีครูทำการสอน 2 คน คือ นายหมา เพลาขันธ์  และนายคำตา  นิลภูผา เป็นครูใหญ่

           ต่อมาเมื่อ  ปี  พ.ศ.2482  ขณะนั้น  นายบุญส่ง โชคบัณฑิต  เป็นครูใหญ่ ได้ปรึกษากับครูในโรงเรียนและชาวบ้าน จัดหาที่ดินสร้างโรงเรียนเพื่อสร้างเป็นอาคารเอกเทศได้ที่ดินที่สาธารณะ ขนาดกว้าง 5  เส้น ยาว  7  เส้น  10  วา  ที่โคกดอนปิด ใกล้บ้านดอนแต้ คือที่ตั้งปัจจุบัน  คณะครูและชาวบ้านได้ร่วมกันจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อก่อสร้างอาคาร แต่ไม่เพียงพอจึงได้เก็บสะสมไปเรื่อยๆจนถึง ปี พ.ศ.  2485  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณมาให้ จำนวน  800  บาท(แปดร้อยบาทถ้วน)แต่ยังไม่เพียงพอจึงได้ขอความร่วมมือจากชาวบ้านได้เงินจำนวน  495  บาท  (สี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)  ได้ทำการยกเสาและโครงหลังคา 

ต่อมาในปี  พ.ศ.  2493  ได้รับงบประมาณก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน  27,400  บาท(  สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จึงสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่  14  พฤศจิกายน  2494  ได้ย้ายจากศาลาการเปรียญวัดชัยชุมพลมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้  และเปลี่ยนชื่อใหม่  เป็นโรงเรียนบ้านเต่า  คุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มีครูสอน  3  คน  มีนักเรียน  150  คน  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  -  4  โดยมีนายบุญส่ง   โชคบัณฑิต  เป็นครูใหญ่

ปีการศึกษา  2535  โรงเรียนได้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา  (ม.1-3)   มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  85  คน  มีครู  18  คน  โดยนายไพศาล  บุณยวัฒนางกุล  เป็นอาจารย์ใหญ่

ปี  พ.ศ.  2539  โรงเรียนได้เข้าโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา  พร้อมอุปกรณ์จำนวน  20  ที่นั่ง

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.  2540 ได้เปลี่ยนชื่อ จากโรงเรียนบ้านเต่า  (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)  เป็นโรงเรียนชัยชุมพลวิทยา จนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบัน มีข้าราชการครู 14 คน   ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน  พนักงานราชการ 2 คน ธุรการโรงเรียน 1 คน   ชาย 9 คน หญิง 9 คน  รวม 18 คน  มีนายประดิษฐ์  เจริญธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน