ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 1  - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  * ชั้นอนุบาล ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
  * ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551