ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายคำตา นิลภูผา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2457-2468
ชื่อ-นามสกุล : นายอิน ปัญญาดี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2468-2470
ชื่อ-นามสกุล : นายหมา ชาติประสงค์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2470-2475
ชื่อ-นามสกุล : นายคง ป้อมสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2475-2479
ชื่อ-นามสกุล : นายน้อย หล่าสกุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2479-2482
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง โชคบัณฑิต
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2482-2506
ชื่อ-นามสกุล : นายเหรียญ นิลบรรพต
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2506-2518
ชื่อ-นามสกุล : นายไพศาล บุณยวัฒนางกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2519-2543
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลี้ยง กัณหารัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543-30 ก.ย.2557
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ เจริญธรรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 พ.ย. 2557 - ปัจจุบัน