ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางธีรนาฏ ข่าทิพย์พาที
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ จุรุฑา
ครู คศ.1