ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุภาวรรณ สร้อยนาค
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุกัลยา ข่าทิพย์พาที
ครู คศ.3