ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุภาพรรณ ชมไชย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางยุวธิดา โชคบัณฑิต
ครู คศ.3