ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุภาวดี นามวิจิตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์