ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวัชระ พระชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธีรวัฒน์ บุญค้ำ
พนักงานราชการ