ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศุภณัฐ เหล่าคนค้า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิโรจน์ เสมพงค์
ครู คศ.1