ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายบุญมา ดุลย์ไธสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกิตติพงษ์ ชัยพรมเขียว
ครู คศ.2