ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวัชระ พระชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายบุญมา ดุลย์ไธสง
ครู คศ.3

นายกิตติพงษ์ ชัยพรมเขียว
ครู คศ.2