ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรุ่งทิพย์ ชอบค้า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววันวิสา ขวัญสำราญ
พนักงานราชการ