ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายทองเรียง ผลมาตย์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง ชำนาญพล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายศรชัย งามดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายโยธิน อรรควงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางอนงค์ โชคบัณฑิต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมควร อุปถัมภ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุกัญญา ส่งสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางโฉมยงค์ พื้นหินลาด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพนม มูลสาร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ ชำนาญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระศรีวิชัย วิสุทโธ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมา ดุลย์ไธสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ข้าราชการครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ เจริญธรรม
ตำแหน่ง : การมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนายการโรงเรียนชัยชุมพลวิทยา
เบอร์โทร :